Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2013-10-18 17:59:53 • 0 Comments • Category: [ครูบาอาจารย์_1]  
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วัดดอนธาตุ จ. อุบลราชธานีรูปพระพุทธเจ้า ในอริยาบทต่างๆ
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker