Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์
พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์
2015-12-03 22:13:18 • 0 Comments • Category: [รูปพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ]  
หลวงปู่ชา สุภัทโธหลวงปู่ชา สุภัทโธพระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ราชวงศ์ศากยะ สายพระอานนท์โครงสร้างของ ราชวงศ์ศากยะสมเด็จพระสังฆราช กับ พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย หรือพระ ดร.
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker