Thailand Meditation in Buddhism ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน4 แ
 
ท่านอาจารย์เบร็ท อจโล
ท่านอาจารย์เบร็ท อจโล
ท่านอาจารย์เบร็ท อจโล
2013-05-09 18:08:47 • 0 Comments • Category: [ครูบาอาจารย์_1]  
พระพุทธเจ้า กับ พระยสกุลบุตร พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุท่านอาจารย์เบร็ท อจโลสวนพุทธรรมถ้ำครอบน้ำ" ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่สวนพุทธรรมถ้ำครอบน้ำ" ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
 
2674 photos • 275484 visits • template by dolichocephale • made with Pixelpost


eXTReMe Tracker